Thrasher 27" Jet Boat Servo Motor Bracket

Regular price $19.99
Thrasher 27" Jet Boat Servo Motor Bracket (also compatible with V3s that use a full size servo)